01 กันยายน 2551

Homeworks Copy it

แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านโคกสั้น อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
------------------------------------------

Choose the best answer in each item.
1. He bought ..................... at Central Department Store. (อ. 1.1)
a. Trousers, clothes and pajamas
b. Trouser, cloth and pajama
c. Trousers, cloth and pajama
d. Trousers, clothes and pajama
2. There ............... a lot of ............... in the valley. (อ. 1.1)
a. is/tree
b. are/tree
c. are/trees
d. is/trees
3. The police .......... working at the station. (อ. 1.2)
a. is
b. are
c. has
d. have
4. A friend .............. is coming to stay with me nest week. (อ. 1.1)
a. of my
b. mine
c. of mine
d. of me
5. .......... mathematics is a difficult subject. (อ. 1.1)
a. The
b. A
c. An
d. no article
6. That boy in the black shirt is .......... friend of mine. (อ. 1.2)
a. the
b. an
c. a
d. no article
7. Damrong can’t go to school today ; he has ............. most successful. (อ. 1.2)
a. an
b. the
c. a
d. no article
8. .......... Chao Phraya River runs through .......... capital before flowing into ......... Gulf of Siam. (อ. 3.1)
a. The/the/the
b. A/the/a
c. The/a/the
d. The/a/a
9. March is .......... third month of .......... year. (อ. 3.1)
a. the/a
b. the/the
c. a/the
d. a/a
10. There is ......... cup over there. (อ. 1.1)
a. a
b. an
c. the
d. no article
11. I bought .......... apple yesterday. (อ. 1.1)
a. a
b. an
c. the
d. no article
12. Phuket is in .......... south of Thailand. (อ. 4.1)
a. a
b. an
c. the
d. no article
13. Rice is .......... most important export of Thailand. (อ. 4.2)
a. a
b. an
c. the
d. no article
14. Who is .......... tallest boy in your class ? (อ. 1.3)
a. a
b. an
c. the
d. no article
15. There are 30 days in ............. August. (อ. 1.3)
a. a
b. an
c. the
d. no article
16. I’ m a little .................... my brother. (อ. 1.3)
a. more tall than
b. the tallest
c. taller than
d. more taller
17. I stopped .................. the morning paper on my way to work. (อ. 1.3)
a. to buying
b. buying
c. to buy
d. buy
18. I hope ............... you again soon. (อ. 2.1)
a. saw
b. to see
c. seeing
d. see
19. I think you had better ............. home now. (อ. 1.1)
a. go
b. went
c. goes
d. going
20. This one is mine and ................. one is yours. (อ. 1.3)
a. other
b. others
c. the other
d. the others
21. May I have ................... cup of coffee? (อ. 2.2)
a. the other
b. the others
c. other
d. another
22. The meeting ....................... next week. (อ. 1.3)
a. is holding
b. is being held
c. is going to be held
d. is to be holding
23. Fruits are ...................... all over Thailand. (อ. 4.2)
a. easily found
b. to find easily
c. easy to find them
d. found easy
24. My house was ................ last night. (อ. 1.2)
a. robbing
b. robbed
c. stole
d. stolen
25. Milk ..................... by the boys and the girls. (อ. 1.2)
a. drank
b. is drunk
c. has been drank
d. is drinking
26. They ...................... that bridge 30 years ago. (อ. 1.3)
a. built
b. build
c. wee built
d. Were building
27. A chef is a person ..................... prepares food. (อ. 1.3)
a. who
b. whom
c. where
d. which
28. Rose : ........................ can she speak French? (อ. 3.1)
Sue : She can speak quite well.
a. How long
b. How far
c. How well
d. How fast
29. Max : .............................. does it take you to count to fifty in English? (อ. 1.3)
Lucy : About ten minutes.
a. How well
b. How long
c. How
d. How fast
30. ................. Alan ............... his bed every day? (อ. 1.2)
a. Does/do
b. Dose/does
c. Does/make
d. Do/does
31. The children .................. their homework every night. (อ. 1.2)
a. do
b. maker
c. get
d. does
32. A : .................. Mark come from? (อ. 1.3)
B : From French.
a. What does
b. Where does
c. Where is
d. What is
33. A : ................ do you get to school.?
B : We usually go ........... bus.
a. How/with
b. Who/by
c. What/on
d. How/by
34. My parents are very good. In other words, they are ................. . (อ. 2.2)
a. terrible
b. terrific
c. boring
d. disappointed
35. In Thailand student have a lot of ................... to bring to school. (อ. 2.2)
a. notebooks
b. textbooks
c. uniforms
d. playgrounds
36. Thai students usually go to study at school ................... . (อ. 2.1)
a. on weekdays
b. on holidays
c. at weekends
d. on vacations
37. She works in a hospital and her part-time job is selling medicines. She is ................. . (อ. 1.3)
a. a housewife
b. a pharmacist
c. a chef
d. a hairdresser
38. ....................... is it from here ? It’s only ten miles. (อ. 1.2)
a. How long
b. How far
c. Where
d. What
39. All Thai students wear ...................... to study every day. (อ. 1.2)
a. textbooks
b. school uniforms
c. magazines
d. organizations
40. Lions, tigers and leopards are .......................... . (อ. 1.3)
a. wild animals
b. Pets
c. domestic animals
d. the fastest animals
41. Every driver must have a .................. to drive a car. (อ. 1.2)
a. member
b. Rope
c. licence
d. power
42. A zebra has black and white ....................... . (อ. 4.2)
a. necks
b. heads
c. stripes
d. wings
43. The rhea is a bird which has three.................. . (อ. 4.2)
a. fingers
b. Toes
c. Tails
d. wings
44. Strawberries and cream go well with ....................... . (อ. 1.3)
a. one another
b. each other
c. themselves
d. itself
45. Sue : Who wrote Romeo and Juliet? (อ. 1.3)
Bob : ................................. .
a. Shakespeare wrote
b. Shakespeare writes
c. Shakespeare do
d. Shakespeare did
46. Steve and Paul are ................. go out tonight. (อ. 1.1)
a. going
b. going to
c. go to
d. will
47. The Nile is ....................... the Mississippi. (อ. 3.1)
a. more longer than
b. longer
c. more long than
d. longer than
48. He has two ................. of bread in the morning. (อ. 1.2)
a. pieces
b. packs
c. loaves
d. plates
49. I like this rabbit. I want to ............... it. (อ. 1.3)
a. take
b. keep
c. argue
d. have
50. Peter is .................. than Tom. (อ. 1.3)
a. old
b. older
c. more old
d. the oldest----------------------------

Last lecture อยากสอนอะไรในเล็คเชอร์สุดท้าย (ก่อนเสียชีวิต)

ศ. แรนดี้ เพาช์ ศาตราจารย์ด้าน Computer Science บรรยายที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

song

http://www.youtube.com/watch?v=7vY1peG8gHQ

Examination:pre-test,post-test แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทุกคนต้องใส่รหัสเพื่อเปิดข้อสอบแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและcrop คะแนนที่ได้ส่งทาง e-mail แล้ว printมาส่งด้วยครับ ที่อยู่ข้อสอบ คลิกที่นี่สำหรับโหลด

Manager Online - ต่างประเทศ

Read,please. อ่าน รบกวน กรอกแสดงความคิดเห็น หลังได้รูปภาพ งาน การบ้าน

  • เพราะเมื่อท่านได้รับข้อมูลจะลบครับ
  • วิธีการ แสดงความเห็นครับ
  • 1.คลิก แสดงความเห็น
  • 2.พบกรอบ กรอกข้อความที่ต้องการ
  • 3.คลิก ชื่อเล่น แต่กรุณาใสชื่อจริงครับ นามสกุลไส่หรือไม่ก็ได้
  • 5.คลิก เผยแพร่บทความ
  • 4.รอขีด แสดงจนแล้วเสร็จ ครับ

ปรัชญาการวิจัย

คเวสนา ปรมา วิชชา
การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้
RESEARCH LEADS TO SUMMIT OF KNOWLEDGE
การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือคำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค่า “Research” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม (อารมณ์ สนานภู่ : 2545.)