14 มีนาคม 2552

ข่าวสาร- แนวปฏิบัติหลังการทดสอบเสร็จสิ้น

ปีการศึกษา 2551
1.นักเรียนทุกคนพบผู้สอน ตรวจสอบงานค้างแต่ละวิชา กับผู้สอน
2.นักเรียนม.3 ส่งสำเนาบัตรประชาชน เลข 13 หลัก และของผู้ปกครองเพื่อตวจสองชื่อสกุล
3.หนังสือยืมเรียน ภาษาอังกฤษ ม.1-3 คืนทุกคนและตรวจรหัสที่ครู ถ้าหายปรับ เท่าราคาหนังสือเพื่อส่งครูฝ่ายจัดหาหนังสือก่อนวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552
4.การส่งงาน การเขียนรายงาน ต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง หน้าปกต้องสวยงาม ภาษาอังกฤษ ชื่อ-สกุล ทุกอย่างเป็นภาษาอังฤษ
5.วิชาคอมพิวเตอร์ รายงานหน้าปกภาษาไทย มีคำนำ สารบัญ ห้ามซ้ำกัน บอก แหล่งที่มาว่าจาก เว็ปใดด้วย
6.งานเหล่านี้ ม.1-3 ไม่ส่งไม่ใด้ -กริยา 3 ช่อง 3 จบ-กริยาผสม (Two word verbs)-รายงานวันสำคัญ.-รวมงาน(portfolio)สำหรับ ม.3 friend ship งานกลุ่ม.
7.ส่ง e-mail ถึงสาเหตุที่ค้างทุกคน
8.การติด ร แก้ตัวหลังประกาศผล

9 ความคิดเห็น:

เกษรา กล่าวว่า...

รับทราบ ขอบคุณคะอาจารย์ที่บอก

toey กล่าวว่า...

รู้แล้วคับ ค่ะไม่ค้างคับ

toey กล่าวว่า...

ตอนนี้หนูนั้นได้เหลือ ท่อง is,am,are เพลงอังกฤษและเทนส์
แฟ้มสะสมงาน
นอกนั้นก็ทำเสร็จแล้วคับ

keerati กล่าวว่า...

ตอนนี้เหลือ ท่อง2อย่าง ร้องเพลง การส่งแฟ้มสะสมงาน
นอกนั้นก็เสร็จแล้ว

ยุพิน กล่าวว่า...

หนูเหลือร้องเพลงอังกฤษค่ะ

เกรียงไกร กล่าวว่า...

ผมเหลือแฟ้ม ครับผม

วิไลรัต กล่าวว่า...

หนูก็เหลือร้องเพลงมั๊งคะ

ภูธร กล่าวว่า...

ผมเหลือร้องเพลงครับ แต่ตอนนี้ผมขอทำตาตีบก่อนนะครับ

ก้องภพ กล่าวว่า...

ทราบแล้วขอรับ

Last lecture อยากสอนอะไรในเล็คเชอร์สุดท้าย (ก่อนเสียชีวิต)

ศ. แรนดี้ เพาช์ ศาตราจารย์ด้าน Computer Science บรรยายที่มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ทราบว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย

song

http://www.youtube.com/watch?v=7vY1peG8gHQ

Examination:pre-test,post-test แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ทุกคนต้องใส่รหัสเพื่อเปิดข้อสอบแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและcrop คะแนนที่ได้ส่งทาง e-mail แล้ว printมาส่งด้วยครับ ที่อยู่ข้อสอบ คลิกที่นี่สำหรับโหลด

Manager Online - ต่างประเทศ

Read,please. อ่าน รบกวน กรอกแสดงความคิดเห็น หลังได้รูปภาพ งาน การบ้าน

  • เพราะเมื่อท่านได้รับข้อมูลจะลบครับ
  • วิธีการ แสดงความเห็นครับ
  • 1.คลิก แสดงความเห็น
  • 2.พบกรอบ กรอกข้อความที่ต้องการ
  • 3.คลิก ชื่อเล่น แต่กรุณาใสชื่อจริงครับ นามสกุลไส่หรือไม่ก็ได้
  • 5.คลิก เผยแพร่บทความ
  • 4.รอขีด แสดงจนแล้วเสร็จ ครับ

ปรัชญาการวิจัย

คเวสนา ปรมา วิชชา
การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้
RESEARCH LEADS TO SUMMIT OF KNOWLEDGE
การวิจัยตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Research เกิดจากคำ 2 คำมารวมกัน คือคำว่า RE+SEARCH จากรากศัพท์เดิมว่า การค้นหาซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เกิดความมั่นใจ นอกจากนี้นักจิตวิทยาด้านการวิจัย ออกแบบแนวคิดอธิบายค่า “Research” โดยแยกเป็นอักษรที่มาจากความหมายจากที่ประชุม Pan Pacific Socience Congress ในปี ค.ศ. 1961 ณ. สหรัฐอเมริกา ได้แยกอธิบายความหมายไว้ดังนี้
R = ecruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน ติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
E = Education & Efficency หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีการศึกษา มีความรู้และสมรรถภาพสูงในการวิจัย
S = Sciences & Stimulation หมายถึง เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์ค้นคว้า เพื่อหาความจริง และผู้วิจัยต้องมีความกระตุ้นในด้านความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นที่จะทำวิจัย
E = Evaluation & Enviroment หมายถึง รู้จักประเมินผลว่ามีประโยชน์สมควรจะทำต่อไปหรือไม่ และต้องรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆในการวิจัย
A = Aim & Attitude หมายถึง มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่แน่นอน และมีทัศนคติที่ดีต่อการติดตามผลการวิจัย
R = Result หมายถึง ผลการวิจัยที่ได้มาเป็นผลอย่างไรก็ตามจะต้องยอมรับผลการวิจัยนั้นอย่างดุษฎี และเป็นผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ
C = Curiosity หมายถึง ผู้วิจัยจะต้องมีความรู้อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและขวนขวายในการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
H = Horizon หมายถึงว่า เมื่อผลการวิจัยปรากฏออกมาแล้วย่อมทำให้ทราบและเข้าใจในปัญหาเหล่านั้นได้เหมือนกับการเกิดแสงสว่างขึ้น แต่ถ้ายังไม่เกิดแสงสว่าง ผู้วิจัยจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าจะพบแสงสว่าง ในทางสังคมแสงสว่างหมายถึง ผลการวิจัยก่อให้เกิดสุขแก่สังคม (อารมณ์ สนานภู่ : 2545.)